Stypendia stażowe dla naukowców

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018)

Oferta przeznaczona jest dla naukowców pracujących na ukraińskich polonistykach, którzy potrzebują wyjechać do Polski w celu kontynuowania pracy naukowej (konsultacje, wizyty w bibliotekach, zakup literatury, udział w zajęciach i in.). Program indywidualnego stażu może być łączony z innymi pobytami w Polsce, też z innymi stażami.

Przewidziano 5 miejsc.

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie od lipca.

 

Regulamin

 1. Wszystkie programy przeznaczone są wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia, w pierwszej kolejności deklarujących się posiadaniem Karty Polaka.
 2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do danych projektów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Kandydaci załączają plan stażu.
 4. Termin zgłoszenia do programów: 30 VI 2018 r.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
 6. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani drogą mejlową.
 7. Odbiór stypendium (i podpisanie umowy stypendialnej) jest możliwe tylko na indywidualnych spotkaniach z koordynatorem Projektu. Terminy spotkań będą ogłaszane na stronie Projektu (Platforma Dobrych Praktyk).
 8. Stypendyści zobowiązują się do pomocy przy opracowaniu bibliografii prac polonistycznych powstałych na Ukrainie. Szczegółowy zakres prac dla każdego stypendysty zostanie określony podczas podpisywania umowy stypendialnej (i przekazywania stypendium).
 9. Jeżeli stypendysta otrzyma stypendium po raz drugi w 2018 roku, zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z realizacji stypendium w 2017 roku. Sprawozdanie przekazuje w momencie podpisywania umowy stypendialnej.
 10. Stypendysta zobowiązany jest do przekazania Fundacji WiD sprawozdania z realizacji stażu w 2018 roku – do 15 XII 2018 r.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

„Stypendia stażowe dla naukowców”

 

Imię: __________________________  Nazwisko: ___________________________

Tytuł naukowy: ______________________________________________________

Polonistyka lub ośrodek polonistyczny: ____________________________________

____________________________________________________________________

Zajmowane stanowisko: ________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kontakt: e-mail: _______________________________________

Telefon na Ukrainie: _________________________________________

Adres na Ukrainie: ____________________________________

Adres na Ukrainie do korespondencji: ________________________________

 

Proszę o przyjęcie mnie do programu: „Stypendia stażowe dla naukowców”

 

  

Podpis: _______________________________

  

Załączam:

 1. Skan strony głównej ukraińskiego paszportu.
 2. Skan Karty Polaka. TAK / NIE
 3. Inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie (lub oświadczenie).
 4. Plan stażu.
 5. ____________________________
 6. _____________________________

 

Informacje dodatkowe:

 

 


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą