Stypendia dla czynnych nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na ukraińskich polonistykach

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018)

Oferta przeznaczona jest dla czynnych nauczycieli, którzy podnoszą (lub planują w najbliższym czasie podnieść) swoje kwalifikacje w ramach studiów doktoranckich, studiów podyplomowych lub innych form podwyższenia kwalifikacji.

Przewidziano 5 miejsc.

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie od lipca.

 

Regulamin

 1. Programy przeznaczony są wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia, w pierwszej kolejności deklarujących się posiadaniem Karty Polaka.
 2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do danych projektów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Kandydaci załączają informacje o swojej aktualnej lub planowanej drodze podwyższenia kwalifikacji oraz o kosztach z tym związanych (dojazd, zakwaterowanie, druk, zakup książek itd.).
 4. Termin zgłoszenia do programów: 30 VI 2018 r.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
 6. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani drogą mejlową.
 7. Odbiór stypendium (i podpisanie umowy stypendialnej) jest możliwe tylko na indywidualnych spotkaniach z koordynatorem Projektu. Terminy spotkań będą ogłaszane na stronie Projektu (Platforma Dobrych Praktyk).
 8. Stypendyści zobowiązują się do pomocy przy opracowaniu bibliografii prac polonistycznych powstałych na Ukrainie. Szczegółowy zakres prac dla każdego stypendysty zostanie określony podczas podpisywania umowy stypendialnej (i przekazywania stypendium).
 9. Jeżeli stypendysta otrzyma stypendium po raz drugi w 2018 roku, zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z realizacji stypendium w 2017 roku. Sprawozdanie przekazuje w momencie podpisywania umowy stypendialnej.
 10. Stypendysta zobowiązany jest do przekazania Fundacji WiD sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego w 2018 roku – do 15 XII 2018 r.


 Formularz zgłoszeniowy

„Stypendia dla czynnych nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje

na ukraińskich polonistykach”

 

 

Imię: __________________________  Nazwisko: ___________________________

Polonistyka lub ośrodek polonistyczny, w którym podnosi Pani / Pan kwalifikacje zawodowe: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Forma podwyższenia kwalifikacji: ______________________________________________

Miejsce pracy nauczycielskiej: __________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kontakt: e-mail: _______________________________________

Telefon na Ukrainie: _________________________________________

Adres na Ukrainie: ____________________________________

Adres na Ukrainie do korespondencji: ________________________________

 

Proszę o przyjęcie mnie do programu: „Stypendia dla czynnych nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na ukraińskich polonistykach”

 

  

Podpis: _______________________________

 

 Załączam:

 

 1. Skan strony głównej ukraińskiego paszportu.
 2. Skan Karty Polaka. TAK / NIE
 3. Inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie (lub oświadczenie).
 4. Informacje o swojej aktualnej lub planowanej drodze podwyższenia kwalifikacji.
 5. ____________________________
 6. _____________________________

 

Informacje dodatkowe:

 

 

 


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą