Stypendia studenckie

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018)

Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności związanych ze studiami polonistycznymi.

Oferta przeznaczona jest dla studentów polonistyk na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2017/2018.

Przewidziano 20 miejsc.

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacone będzie w lipcu.

 

Regulamin programu  „Stypendia studenckie”:

 1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia deklarujących się posiadaniem Karty Polaka. W wyjątkowych wypadkach – przy wolnych miejscach – możliwe jest inne poświadczenie polskiego pochodzenia.
 2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Kandydaci dołączają do zgłoszenia plan rozwoju, np. zakup literatury (konkretne pozycje), wzięcie udziału w konferencji, szkoleniu, warsztatach, szkole letniej, egzaminach certyfikatowych z jpjo (lub innych) itp.
 4. Termin zgłoszenia do programów: 30 VI 2018 r.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
 6. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani drogą mejlową.
 7. Odbiór stypendium (i podpisanie umowy stypendialnej) jest możliwe tylko na indywidualnych spotkaniach z koordynatorem Projektu. Terminy spotkań będą ogłaszane na stronie Projektu (Platforma Dobrych Praktyk).
 8. Stypendyści zobowiązują się do pomocy przy opracowaniu bibliografii prac polonistycznych powstałych na Ukrainie. Szczegółowy zakres prac dla każdego stypendysty zostanie określony podczas podpisywania umowy stypendialnej (i przekazywania stypendium).
 9. Jeżeli stypendysta otrzyma stypendium po raz drugi w 2018 roku, zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z realizacji stypendium w 2017 roku. Sprawozdanie przekazuje w momencie podpisywania umowy stypendialnej.
 10. Stypendysta zobowiązany jest do przekazania Fundacji WiD sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego w 2018 roku – do 15 XII 2018 r.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Imię: __________________________  Nazwisko: ___________________________

Polonistyka: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

Rok studiów, kierunek, specjalność: ________________________________________

_____________________________________________________________________

Kontakt: e-mail: _______________________________________

Telefon na Ukrainie: _________________________________________

Adres na Ukrainie: ____________________________________

Adres na Ukrainie do korespondencji: ________________________________

 

Proszę o przyjęcie mnie do programu: „Stypendia studenckie”

  

 

Podpis: _______________________________

 

 Załączam:

 1. Skan strony głównej ukraińskiego paszportu.
 2. Skan Karty Polaka.
 3. Plan rozwoju.
 4. ____________________________
 5. _____________________________

 

Informacje dodatkowe:

 

 

 


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą