Stypendia doktoranckie

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018)

Oferta przeznaczona jest dla studentów studiów doktoranckich o charakterze polonistycznym (językoznawczym lub literaturoznawczym) na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2016/2017 lub studentów eksternistycznych o zaawansowanym stopniu powstawania pracy doktorskiej.

Przewidziano 5 miejsc.

Stypendium wynosi 2000 zł. Wypłacane będzie od lipca.

 

Regulamin:

 1. Program przeznaczony jest dla osób polskiego pochodzenia, w pierwszej kolejności deklarujących się posiadaniem Karty Polaka.
 2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do danych projektów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Kandydaci dołączają do zgłoszenia plan rozwoju, np. zakup literatury (konkretne pozycje), wzięcie udziału w konferencji, egzaminach certyfikatowych z jpjo (lub innych), pokrycie kosztów związanych z przewodem doktorskim (np. druk, wyjazdy na konsultacje z promotorem, opłaty urzędowe i in.) itp.
 4. Termin zgłoszenia do programów: 30 VI 2018 r.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
 6. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani drogą mejlową.
 7. Odbiór stypendium (i podpisanie umowy stypendialnej) jest możliwe tylko na indywidualnych spotkaniach z koordynatorem Projektu. Terminy spotkań będą ogłaszane na stronie Projektu (Platforma Dobrych Praktyk).
 8. Stypendyści zobowiązują się do pomocy przy opracowaniu bibliografii prac polonistycznych powstałych na Ukrainie. Szczegółowy zakres prac dla każdego stypendysty zostanie określony podczas podpisywania umowy stypendialnej (i przekazywania stypendium).
 9. Jeżeli stypendysta otrzyma stypendium po raz drugi w 2018 roku, zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z realizacji stypendium w 2017 roku. Sprawozdanie przekazuje w momencie podpisywania umowy stypendialnej.
 10. Stypendysta zobowiązany jest do przekazania Fundacji WiD sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego w 2018 roku – do 15 XII 2018 r.

 

Formularz zgłoszeniowy do programu

„Stypendia doktoranckie”

 

 

Imię: __________________________  Nazwisko: ___________________________

Polonistyka lub ośrodek polonistyczny: ____________________________________

____________________________________________________________________

Rok studiów: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Stopień zaawansowania pracy doktorskiej: ____________________________________

_______________________________________________________________________

Opiekun naukowy: ________________________________________________________

Kontakt: e-mail: _______________________________________

Telefon na Ukrainie: _________________________________________

Adres na Ukrainie: ____________________________________

Adres na Ukrainie do korespondencji: ________________________________

 

Proszę o przyjęcie mnie do programu: „Stypendia doktoranckie”

 

  

Podpis: _______________________________

 

 Załączam:

 

 1. Skan strony głównej ukraińskiego paszportu.
 2. Skan Karty Polaka. TAK / NIE
 3. Inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie (lub oświadczenie).
 4. Program rozwoju.
 5. ____________________________
 6. _____________________________

 

Informacje dodatkowe:

 

 

 


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą