Stypendia dla piszących podręczniki

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018)

 

Oferta przeznaczona jest dla pracowników naukowych ukraińskich polonistyk lub ośrodków polonistycznych – lub osób w inny sposób związanych z tymi ośrodkami, które w roku 2018 planują są autorami / współautorami zakończenie prac i publikację podręczników związanych z językiem polskim lub kulturą polską przeznaczonych dla uczniów / studentów uczących się / studiujących język polski (w dowolnej formie) na Ukrainie.

Przewidziano 10 miejsc.

Stypendium wynosi 2000 zł. Wypłacane będzie od lipca.

Regulamin

 1. Program przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla osób polskiego pochodzenia.
 2. Jedna osoba otrzymuje najwyżej jedno stypendium – niezależnie od liczby publikowanych podręczników.
 3. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 4. Kandydaci załączają informacje o planowanej publikacji i postępie prac nad podręcznikiem.
 5. Termin zgłoszenia do programów: 30 VI 2018 r.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
 7. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani drogą mejlową.
 8. Odbiór stypendium (i podpisanie umowy stypendialnej) jest możliwe tylko na indywidualnych spotkaniach z koordynatorem Projektu. Terminy spotkań będą ogłaszane na stronie Projektu (Platforma Dobrych Praktyk).
 9. Stypendyści zobowiązują się do pomocy przy opracowaniu bibliografii prac polonistycznych powstałych na Ukrainie. Szczegółowy zakres prac dla każdego stypendysty zostanie określony podczas podpisywania umowy stypendialnej (i przekazywania stypendium).
 10. Stypendysta zobowiązany jest do przekazania Fundacji WiD gotowego egzemplarza podręcznika lub jego wersji elektronicznej do 15 XII 2018 r.


 

Formularz zgłoszeniowy

„Stypendia dla piszących podręczniki”

 

 

Imię: __________________________  Nazwisko: ___________________________

Polonistyka lub ośrodek polonistyczny, z którym jest Pani / Pan związany: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tytuł podręcznika: ______________________________________________

Dla kogo przeznaczony: ________________________________________

Treść podręcznika: ________________________________________________________

Planowany druk (wydawnictwo, termin) ______________________________________

Kontakt: e-mail: _______________________________________

Telefon na Ukrainie: _________________________________________

Adres na Ukrainie: ____________________________________

Adres na Ukrainie do korespondencji: ________________________________

 

 

Proszę o przyjęcie mnie do programu: „Stypendia dla piszących podręczniki”.

 

 

Podpis: _______________________________

 

 

Załączam:

 1. Skan strony głównej ukraińskiego paszportu.
 2. Skan Karty Polaka. TAK / NIE
 3. Inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie (lub oświadczenie).
 4. ____________________________
 5. _____________________________

 

Informacje dodatkowe:

 

 


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą