Stypendia celowe dla młodych naukowców

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018)

Jest to kontynuacja stypendium znanego z lat 2015-2017.

W tym roku kandydaci przedstawiają prace związane z badaniami nad językiem polskim lub kulturą polską na Ukrainie. Prace mogą dotyczyć własnych badań lub opisywać wyniki badań prowadzonych na danym terenie (bliskim Stypendyście) przez innych – szczególnie przez badaczy miejscowych, których publikacje są mniej znane, ale też przez grupy międzynarodowe, np. badania prowadzone w ramach różnych projektów. Stypendyści przedstawiają pracę gotową do publikacji. Może to również być prezentacja multimedialna, film (np. nagrania miejscowego języka polskiego).

 

Przewidziano 10 miejsc.

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie – jak co roku – podczas Biesiady Polonistycznej po przekazaniu materiałów.

 

Regulamin

 1. Program przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla osób polskiego pochodzenia.
 2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Kandydaci załączają projekt badań i publikacji.
 4. Termin zgłoszenia do programów: 30 VI 2018 r.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
 6. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani drogą mejlową.
 7. Stypendyści zobowiązują się do pomocy przy opracowaniu bibliografii prac polonistycznych powstałych na Ukrainie. Szczegółowy zakres prac dla każdego stypendysty zostanie określony podczas podpisywania umowy stypendialnej (i przekazywania stypendium).

 

Formularz zgłoszeniowy

„Stypendia celowe dla młodych naukowców”

 

 

Imię: __________________________  Nazwisko: ___________________________

Tytuł naukowy: ______________________________________________________

Polonistyka lub ośrodek polonistyczny: ____________________________________

____________________________________________________________________

Zajmowane stanowisko: ________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kontakt: e-mail: _______________________________________

Telefon na Ukrainie: _________________________________________

Adres na Ukrainie: ____________________________________

Adres na Ukrainie do korespondencji: ________________________________

 

Proszę o przyjęcie mnie do programu: „Stypendia celowe dla młodych naukowców”

 

  

Podpis: _______________________________

 

 

Załączam:

 

 1. Skan strony głównej ukraińskiego paszportu.
 2. Skan Karty Polaka. TAK / NIE
 3. Projekt badań i publikacji.
 4. ____________________________
 5. _____________________________

 

Informacje dodatkowe:

 

 

 


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą