Szkoła Sobotnia działająca przy Kulturalno-Oświatowym Centrum im. J. Olszańskiego

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Sobotnia działająca przy Kulturalno-Oświatowym Centrum im. J. Olszańskiego


Adres

ul. Puszkina 21, 32-400 Dunajowce, obwód chmielnicki


Data założenia

2004 rok


Podmiot zakładający

Kulturalno-Oświatowe Centrum im. J. Olszańskiego


Miejsce działalności dydaktycznej

sale użyczane przez inne podmioty


Dyrektor placówki

Oksana Zawalska


Liczba uczniów/nauczycieli

36/2


Liczba grup

3


Czas pracy placówki

cztery dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie dwu- i trzyletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Szkoła Sobotnia działająca przy Kulturalno-Oświatowym Centrum im. J. Olszańskiego powstała w Dunajowcach 11 lat temu. Zamierzeniem jej twórców była chęć upowszechnienia znajomości języka polskiego, by na tej bazie odradzać tradycje i kulturę polską. W szkole uczą Oksana Zawalska i Tatiana Ochnowska, obie po kursach metodycznych w Polsce i w Drohobyczu. Prowadzą zajęcia w dwóch miejscach: w Dunajowcach, w klasie użyczanej przez Szkołę Średnią nr 4, i Iwankowcach, gdzie pracownię również udostępnia miejscowa szko- ła. W Dunajowcach lekcje odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 18.00-20.00 oraz wtorki i czwartki – 15.00-17.00, a w Iwankowcach we wtorki i czwartki – 15.00-17.00. Placówka jest organizatorem wielu imprez okolicznościowych, takich jak obchody rocznic świąt narodowych (Konstytucji 3 maja, Niepodległości Polski), Wigilii, Świętego Mikołaja, Dnia Matki, Dnia Dziecka czy Dnia Nauczyciela. Wielu absolwentów szkoły podejmuje studia w Polsce, trzy osoby są stypendystami MEN.

Kontakt: [email protected]