Trwa II etap VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024

24 kwietnia odbyło się spotkanie online uczestników II etapu VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024.

Spotkanie dotyczyło przygotowań do egzaminów ustnych dla uczestników II etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024  ( wiek 14-18 lat)  i Konkursu Historii Polski dla Juniorów. Podczas spotkania omówiono szczegółowo zapisy regulaminów Olimpiady i Konkursu dotyczące przeprowadzenia egzaminów ustnych i pisemnych, omówiono sposób przeprowadzania egzaminów online w komisjach egzaminacyjnych. W spotkaniach wzięło udział ponad 70 uczniów i nauczycieli.

Do II etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą zakwalifikowało się 70 osób w kategorii wiekowej 14-18 lat z 16 krajów (Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Szkocja, Szwajcaria, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Do II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą zakwalifikowało się 40 osób w kategorii wiekowej 10-13 lat z 12 krajów (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry).

Spotkanie dotyczyło też udziału uczniów II etapu Olimpiady  w lekcjach żywej historii online przygotowujących do egzaminów. Lekcje zostaną przeprowadzone na platformie Teams i będą się skupiały na pięciu epokach wybranych przez uczniów w II etapie Olimpiady:

  • średniowiecze
  • nowożytność (1492-1795)
  • dzieje narodu polskiego i ziem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1795-1918)
  • historia dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej – lata 1918-1945
  • dzieje państwa i narodu polskiego po II wojnie światowej.

Zajęcia z historii poprowadzi nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu na odległość Grzegorz Nowak, członek Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej przy LO ORPEG. Zajęcia zostały zainicjowane na prośbę uczniów polonijnych zgłaszających się do Olimpiady.

Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

 

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa 

Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej i polonijnej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. 

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą m.in. indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.