Nabór wniosków na rok 2024

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie działań organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą w obszarach:

 

Termin składania wniosków we wszystkich obszarach upływa 15 listopada 2023 r.

 

KULTURA/ PROMOCJA POLSKI – imprezy kulturalne, imprezy cykliczne, koncerty, wystawy, publikacje kulturalne i historyczne, wydarzenia historyczne, wykłady, spotkania z historykami, utrzymanie domów polskich i biur organizacji polonijnych, utrzymanie klubów sportowych, zespołów, teatrów itd. Wnioski na rok 2024.

WYDARZENIA POLONIJNE – koncerty, festiwale, uroczystości, spektakle teatralne, jubileusze organizacji polonijnych, obchody rocznicowe, imprezy sportowe, gry terenowe, wystawy, konferencje naukowe, zjazdy. Wnioski na rok 2024.

Do uzupełnienia on-line/pobrania:

Wniosek Kultura
Kosztorys Kultura-2024

Kosztorys należy wypełnić i dołączyć wraz z pozostałymi obowiązkowymi załącznikami do formularza.

Ewentualne pytania dotyczące tych obszarów prosimy  kierować na adres mailowy: [email protected], w tytule wiadomości wpisując: Wniosek kultura 2024

 

ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH – utrzymanie domów polskich, biur organizacji polonijnych (czynsze, opłaty, wynagrodzenia dla pracowników),utrzymanie klubów sportowych (czynsze, opłaty, stroje i obuwie, drobny sprzęt sportowy, wynagrodzenia trenerów), utrzymanie zespołów folklorystycznych i chórów (czynsze, opłaty, stroje i obuwie, wynagrodzenia choreografów, nauczycieli śpiewu i innych nauczycieli lub trenerów), utrzymanie teatrów (czynsze, opłaty, stroje i obuwie), warsztaty dla wolontariuszy, szkolenia liderskie, wynagrodzenie trenerów, aktywizacja środowisk w kontekście budowania świadomości historycznej, wsparcie procesu repatriacji, aktywizacja zawodowa, poradnictwo prawne, doposażenie w meble, sprzęt komputerowy i biurowy, drobne remonty i modernizacje (do 50 tys. zł łącznie ze środków dotacji oraz wkładu własnego), opieka nad cywilnymi mogiłami/cmentarzami. Wnioski na rok 2024.

Do uzupełnienia on-line/pobrania:

Wniosek rozwijanie struktur – wersja word do pobrania

Kosztorys rozwijania struktur – wersja excel do pobrania

Wniosek rozwijanie struktur – wersja on-line

Wysyłając wniosek w word należy dołączyć: list intencyjny oraz potwierdzony za zgodność wyciąg z rejestru a także statut potwierdzony za zgodność, jeśli dotyczy.

Ewentualne pytania dotyczące tego obszaru oraz wypełniony wniosek należy wysłać na adres mailowy: [email protected], w tytule wiadomości wpisując: Wniosek struktury 2024

 

MEDIA – celem działań Fundacji Wolność i Demokracja w obszarze mediów polonijnych jest zapewnienie Polonii i Polakom mieszkającym poza granicami kraju dostępu do mediów polskojęzycznych. Możesz wnioskować o wsparcie bieżącej działalności redakcji polonijnych na świecie oraz polskich na Wschodzie, pomoc merytoryczną (szkolenia, warsztaty) oraz dofinansowanie portali, stron internetowych, gazet, programów TV, audycji radiowych.

Jeżeli aplikujesz o wsparcie na wydawanie gazety, prosimy o przesłanie na adres mailowy [email protected] PDF-y gazet wydanych w 2023 roku, w tytule wiadomości wpisując: Wniosek MEDIA 2024.

Zanim przystąpisz do wypełniania wniosku w generatorze wniosków:

1/ Przygotuj dokumenty rejestracyjne organizacji / redakcji wraz z tłumaczeniem na język polski. Skany obu dokumentów należy załączyć w generatorze.

2/ Przygotuj statut organizacji / redakcji (jeżeli dany podmiot ma statut) wraz z tłumaczeniem na język polski. Skany obu dokumentów należy załączyć w generatorze.

3/ Przygotuj list intencyjny. Skan podpisanego listu intencyjnego należy załączyć w generatorze.

4/ Uzupełnij kosztorys. Jeśli wniosek dotyczy kilku działań medialnych (np. radio, TV, gazeta, portal), przygotuj osobny kosztorys dla każdego z działań. W przypadku np. wnioskowania o dofinansowanie wydania gazety i wsparcie bieżącego funkcjonowania portalu internetowego, należy złożyć jeden wniosek, ale załączyć w generatorze 2 kosztorysy, jeden dla gazety, drugi dla portalu.

5/ Uzupełnij wniosek w generatorze wniosków:

Do uzupełnienia on-line/pobrania:

Wniosek media – 2024 – wersja on-line
Kosztorys Media Polskie – 2024
Wniosek Media Polskie – 2024 – wersja WORD

Proszę załączyć niezbędne załączniki.

Ewentualne pytania dotyczące tego obszaru prosimy  kierować na adres mailowy: [email protected] lub [email protected] w tytule wiadomości wpisując: wniosek Media Polskie – 2024

 

WYPOCZYNEK LETNI –  umożliwienie młodym Polakom “odwiedzenie Polski” – bliższe poznanie Ojczyzny, jej historii, kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego oraz kontakt z żywym językiem polskim poprzez wspólne spędzanie czasu, naukę i zabawę.

Kosztorys należy wypełnić i dołączyć wraz z pozostałymi obowiązkowymi załącznikami do formularza.

Do uzupełnienia on-line/pobrania:

Wniosek wypoczynek letni
Kosztorys wypoczynek letni – 2024

Ewentualne pytania dotyczące tego obszaru oraz wypełniony wniosek należy wysłać na adres mailowy: [email protected], w tytule wiadomości wpisując: Wypoczynek letni 2024

 

POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA – finansowanie zakupu leków i sprzętu medycznego, pokrycia kosztów leczenia, pobytów leczniczych, artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz świadczeń pieniężnych. Wnioski na rok 2024. Regiony, do których może być skierowany projekt: Litwa, Białoruś, Ukraina, Łotwa, pozostałe kraje dawnego ZSRS oraz Syria

Uwaga! Zgodnie z regulaminem konkursu do wniosku należy dołączyć listy osób, którym  będzie udzielono wsparcia wraz z informacją o wysokości udzielonego wsparcia każdej z tych osób (plik excel “pomoc charytatywna i socjalna”) Instrukcja złożenia wniosku Pomoc charytatywna i socjalna 2024:

  1. Wypełnienie i przesłanie wniosku w postaci ankiety: link do wniosku
  2. Ściągnięcie pliku Excel (“pomoc charytatywna i socjalna”)
  3. Wypełnienie pliku Excel
  4. Przesłanie wypełnionego pliku Excel w wersji edytowalnej na adres mailowy: [email protected] (w temacie wiadomości proszę wpisać: Wniosek Pomoc charytatywna i socjalna 2024
  5. W treści maila proszę wpisać nazwę organizacji składającej wniosek.

Link do wniosku : link 

Do pobrania:

wniosek_lista osób_ Pomoc Rodakom 2024

 

OŚWIATA – wsparcie bieżącej działalności szkół i punktów nauczania języka polskiego, wsparcie bieżącej działalności przedszkoli, katedr języka polskiego w zakresie utrzymania placówek, dofinansowania wynagrodzeń nauczycieli oraz doposażenia. Dofinansowanie do inicjatyw śródrocznych i dodatkowych działań edukacyjnych, uzupełniających i wzbogacających proces nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych: organizacja konkursów, wyjazdów/wycieczek edukacyjnych, warsztatów, obchodów rocznic historycznych, świąt narodowych i kościelnych, organizację uroczystych apeli, pikników polonijnych, spotkań o charakterze integracyjnym, promujących dwujęzyczność itp.

Ewentualne pytania dotyczące tego obszaru prosimy  kierować na adres mailowy: [email protected] w tytule wiadomości wpisując: Wniosek oświata świat 2024 lub na adres mailowy: [email protected] w tytule wiadomości wpisując: Wniosek oświata Ukraina 2024.

Wypełnione wniosku prosimy wysyłać na adres mailowy: [email protected] w tytule wiadomości wpisując: Wniosek oświata świat 2024 lub na adres mailowy: [email protected] w tytule wiadomości wpisując: Wniosek oświata Ukraina 2024.

Do pobrania:

Wniosek_Edukacja_swiat_2024_działalność śródroczna

Wniosek_Edukacja_swiat_2024_utrzymanie placówki

Wniosek_oswiata_Ukraina_2024_działalność śródroczna

Wniosek_oświata_Ukraina_2024_utrzymanie placówki

Termin składania wniosków w obszarze Oświata Ukraina i Edukacja Świat upływa 15 listopada 2023 r.

Termin składania wniosków we wszystkich pozostałych obszarach upływa 15 listopada 2023 r.