Klub Galicyjski jako stałe forum dialogu polsko-ukraińskiego

Klub Galicyjski to przestrzeń, której gospodarzami są środowiska Polaków mieszkających na Ukrainie, w której mogą oni poruszać sprawy ważne zarówno dla Polaków jak i Ukraińców. Klub już obecnie wnosi swój wkład we współczesne życie intelektualne Galicji i całej Ukrainy.

Kontynuując od trzech lat tę inicjatywę Fundacja WID chce przyczynić się do budowy ciekawego intelektualnie środowiska będącego swoistym lobby na rzecz propagowania wartości europejskich i pogłębionej współpracy polsko ukraińskiej. Działania te wzmacniają również pozycję środowisk polskich na Ukrainie.

Działalność Klubu Galicyjskiego polega na organizowaniu regularnych spotkań dyskusyjnych na tematy aktualne i ważne dla miejscowych środowisk opiniotwórczych, w tym inteligenckich, studencko-akademickich, dziennikarzy, publicystów, naukowców, z oczywistym włączeniem i uwypukleniem problematyki polskiej i znaczącym udziałem miejscowych środowisk polskich.

Częstotliwość – raz w miesiącu, Formuła spotkań – dyskusja panelowa z udziałem moderatorów. Oprócz dyskusji każde spotkanie połączone jest z rożnymi formami działalności artystycznej np. wernisażem, projekcją filmu, krótkim koncertem lub występem itp.
Obszary tematyczne: współczesne – samorządność, oświata (w tym mniejszościowa po obu stronach granicy), współpraca uczelni w ramach regionu – Galicji (w pojęciu wykraczającym poza granice); ekologia, wizy, granica, procesy euro-integracyjne, podsumowanie prób współpracy w ujęciu historycznym w obszarze Galicji, polska społeczność na Ukrainie po II wojnie światowej. Lista omawianych tematów nie jest zamknięta, zależy od bieżących potrzeb i wydarzeń ważnych dla miejscowej społeczności. Pojęcie galicyjskości jest traktowane w sposób dość umowny nie zawsze ściśle pokrywające się z podziałem

Zamierzonym celem projektu Klub Galicyjski jako stałe forum dialogu polsko-ukraińskiego jest przeniesienie na wyższy poziom stosunków polsko-ukraińskich, integracja i nieskrępowana dyskusja pomiędzy przedstawicielami polskich i ukraińskich środowisk opiniotwórczych, wspólne rozwiązywanie współczesnych problemów i wyzwań związanych z procesami zachodzącymi w obydwu krajach, a także popularyzowanie wiedzy o pozytywnych rozdziałach historii stosunków polsko-ukraińskich, które łagodziły napięcia miedzy naszymi narodami.

Efekty projektu:

  • Zwiększenie zainteresowania problematyką historycznych stosunków polsko ? ukraińskich wśród pracowników uniwersyteckich, autorytetów życia społeczno-naukowego, owocujące zbliżeniem stanowisk i obalaniu stereotypów.
  • Zwiększenie zainteresowania współczesnymi realiami stosunków polsko ? ukraińskich oraz budowanie zaplecza intelektualnego promującego Polskę na Ukrainie;
  • Nawiązanie trwałych stosunków na poziomie uczestników działań Klubu Galicyjskiego.
  • Promocja polskiego dorobku intelektualnego na Ukrainie.

Grupa docelowa projektu: Specjaliści w zakresie stosunków polsko-ukraińskich, wykładowcy akademiccy, naukowcy, publicyści,  działacze społeczni, dziennikarze, studenci.

Czas trwania projektu: 1.01 2014 r. do 31.12.2014 r.
Partnerzy projektu: Kurier Galicyjski

Koordynator projektu:
Rafał Dzięciołowski

logotypMSZ_Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”