Szkoła lidera polonijnego

Szkoła Lidera Polonijnego Ja-Lider to szkolenie, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych na terenach byłych Kresów.

Projekt mający kształtować umiejętności liderskie i postawy obywatelskie młodych ludzi polskiego pochodzenia mieszkających na Kresach został zainicjowany w 2014 roku, druga edycja miała miejsce w roku 2015, wówczas brała w nim udział młodzież jedynie z Ukrainy. Trzecia edycja projektu w 2016 roku pozwoliła na przeszkolenie 90 osób z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, co zaowocowało 15 miniprojektami społecznymi, zrealizowanymi dla lokalnych społeczności.

Poprzednie edycje

W roku 2017, w odpowiedzi na ciągłą potrzebę wspierania środowisk polskich za granicą, do udziału w projekcie zapraszamy młodych liderów z Litwy, Ukrainy, Łotwy i Białorusi. Latem odbędzie się 9-dniowe szkolenie, podczas którego młodzi działacze rozwiną swoje umiejętności liderskie, poznają sposoby pracy projektowej, dowiedzą się, jak pozyskiwać środki na działalność społeczną oraz zaplanują projekt, który po powrocie do miejsca zamieszkania przeprowadzą oraz rozliczą.
Warsztaty obejmują szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu skutecznej komunikacji, efektywnego kierowania zespołem, roli lidera, motywowania do działania, asertywnego reagowania na sytuacje trudne, zarządzania projektem społecznym, w tym: pracy metodą projektową, analizy potrzeb, pozyskiwania funduszy, planowania, zarządzania, realizacji, ewaluacji projektu. Dodatkowo zostaną przeprowadzone warsztaty obywatelskie oraz zajęcia doskonalące znajomość języka polskiego i historii Polski. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami polskich środowisk młodzieżowych zaangażowanych w życie lokalnej społeczności, a także wezmą udział w wycieczkach edukacyjno-poznawczych do ważnych dla polskiej historii i kultury miejsc. Wyjazdy te umożliwią młodym Polakom zapoznanie się z dziedzictwem narodowym kraju ich przodków, instytucjami naukowymi i ustawodawczymi.
Zdaniem pomysłodawców projektu udział w warsztatach i pobyt w Polsce pomoże młodzieży polskiego pochodzenia przygotować się do odgrywania ról przywódczych poprzez podniesienie swoich kompetencji w tym względzie, podbuduje i zainspiruje ją do dalszego rozwoju i aktywnego działania. Tak, by po powrocie do kraju zamieszkania uczestnicy szkolenia mogli zostać ambasadorami polskości w środowiskach lokalnych.
Wszystkie szczegóły w plikach do pobrania poniżej:

Zaproszenie

Regulamin

Ankieta rekrutacyjna


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.