Pod znakiem białego Orła

Projekt  dotyczy dofinansowania i wsparcia śródrocznej działalności 12 ośrodków Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz działalności oświatowej prowadzonej przez 30 organizacji oświatowe działające przy Polskiej Misji Katolickiej – Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V., w których łącznie naukę języka polskiego i przedmiotów ojczystych pobiera ponad 2600 uczniów.

Działalność śródroczna szkolna: konkursy, wycieczki edukacyjne, uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, spotkania integracyjne, wieczory literackie, spotkania z wybitnymi postaciami kultury i literatury polskiej są szczególnie ważne dla Polonii niemieckiej ponieważ organizacja wymienionych wydarzeń uzupełniających przez szkoły społeczne w Niemczech służy podniesieniu atrakcyjności i rozszerzeniu zasięgu działalności realizowanej przez placówki, a także w sposób szczególny motywuje ucznia i rodzica.


Pod znakiem białego Orła. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce w Niemczech

Kolejnym działaniem projektu jest organizacja kolonii, obozów integracyjnych oraz pobytów edukacyjnych w kraju zamieszkania  dla dzieci i młodzieży objętych projektem oraz szkoły letniej połączonej z przygotowaniem dzieci i  młodzieży do egzaminu certyfikacyjnego znajomości języka polskiego w Polsce.  Warto zaznaczyć, że wymieniona forma uatrakcyjnienie szkolnej oferty nie jest tylko formą wypoczynku letniego, ale służy szerokiej edukacji kulturowej i historycznej, poznaniu polskiego dziedzictwa kulturowego. Co więcej – wyjazdy te są elementem wynagrodzenia ucznia za jego aktywność w ciągu roku szkolnego, z drugiej strony doskonalą język polski, są zachętą oraz integrują z polskimi rówieśnikami. Programy planowanych wyjazdów edukacyjnych zostały opracowane w porozumieniu z środowiskiem nauczycielskich Polskiej Macierzy Szkolnej i nauczycielami zaangażowanymi w działalność ośrodków oświatowych Polskiej Misji Katolickiej.

Projekt  dotyczy dofinansowania i wsparcia śródrocznej działalności 12 ośrodków Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz działalności oświatowej prowadzonej przez 30 organizacji oświatowe działające przy Polskiej Misji Katolickiej – Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.   , w których łącznie naukę języka polskiego i przedmiotów ojczystych pobiera ponad 2600 uczniów. Działalność śródroczna szkolna: konkursy, wycieczki edukacyjne, uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, spotkania integracyjne, wieczory literackie, spotkania z wybitnymi postaciami kultury i literatury polskiej są szczególnie ważne dla Polonii niemieckiej ponieważ organizacja wymienionych wydarzeń uzupełniających przez szkoły społeczne w Niemczech służy podniesieniu atrakcyjności i rozszerzeniu zasięgu działalności realizowanej przez placówki, a także w sposób szczególny motywuje ucznia i rodzica. Kolejnym działaniem projektu jest organizacja kolonii, obozów integracyjnych oraz pobytów edukacyjnych w kraju zamieszkania  dla dzieci i młodzieży objętych projektem oraz szkoły letniej połączonej z przygotowaniem dzieci i  młodzieży do egzaminu certyfikacyjnego znajomości języka polskiego w Polsce.  Warto zaznaczyć, że wymieniona forma uatrakcyjnienie szkolnej oferty nie jest tylko formą wypoczynku letniego, ale służy szerokiej edukacji kulturowej i historycznej, poznaniu polskiego dziedzictwa kulturowego. Co więcej – wyjazdy te są elementem wynagrodzenia ucznia za jego aktywność w ciągu roku szkolnego, z drugiej strony doskonalą język polski, są zachętą oraz integrują z polskimi rówieśnikami. Programy planowanych wyjazdów edukacyjnych zostały opracowane w porozumieniu z środowiskiem nauczycielskich Polskiej Macierzy Szkolnej i nauczycielami zaangażowanymi w działalność ośrodków oświatowych Polskiej Misji Katolickiej.

Terminy kolonii:

I turnus –  15-24.07.2017;

II turnus –   25.07-03.08.2017;

III – turnus  –  04-13.08.2017.

Na każdy turnus zostało przyjętych 50 dzieci.

„Letnia szkoła polonijna”, oprócz wypoczynku, będzie oferowała dzieciom i młodzieży możliwość lepszego zapoznania się z kulturą i tradycją polskiego narodu, poprzez udział w lekcjach historii oraz języka polskiego, które będą realizowane w czasie wypoczynku letniego. Poprzez organizowanie różnego rodzaju zabaw i konkursów dzieci będą mogły  doskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem ojczystym. Zaplanowano także naukę piosenek w języku polskim, wspólne czytanie na głos bajek po polsku oraz oglądanie polskich filmów. Doświadczenie w organizowaniu w poprzednich latach podobnej formy wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin polskojęzycznych w Niemczech dodaje organizatorom pewności w poprawnym przeprowadzeniu projektu.


Pod znakiem białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech

Projekt polega na pomocy 42 punktom szkolnym znajdującym się pod opieką Polskiej Macierzy Szkolnej i  Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.  w zakresie prowadzonej przez nie działalności edukacyjnej. Oba podmioty objęły swoim nauczaniem ponad 2500 młodzieży polskiej w różnym wieku i z różnych fal polskiej emigracji. Placówki Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech działają na terenie Westfalii i Wschodniej Westfalii, zaś szkoły Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.  pokrywają swoją aktywnością całość terytorium Niemiec. Projekt polega na dofinansowaniu kosztów administracyjnych (opłaty czynszowe, sprzątanie, środki czystości, art. biurowe, inne administracyjne) oraz dofinansowanie zakupu pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych.

W obu powyższych działaniach zastosowano przelicznik koszyka ucznia co pozwoliło wprowadzić sprawiedliwy podział wnioskowanych kwot między poszczególnymi szkołami. Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia w opiece oraz wspieraniu placówek oświatowych, Fundacja podjęła powyższe działania mając na względzie konieczność wsparcia polskiego szkolnictwa w Niemczech tej bardziej logistycznej podpory kształcenia w duchu polskości. Dzięki wsparciu administracyjnemu i zakupowi pomocy metodycznych placówki oświaty polskiej w Niemczech będą mogły intensywniej skupić się na samym procesie kształcenia młodego człowieka, dodatkowo jeszcze uatrakcyjnionym wyżej wspomnianymi pomocami metodycznymi.

 


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.