Ruszył konkurs na grant Bliżej Polski. Regranting

catsOGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU GRANTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

BLIŻEJ POLSKI. REGRANTING

Fundacja Wolność i Demokracja ogłasza otwarty konkurs grantowy na realizację zadania publicznego współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą Bliżej Polski. Regranting.

1. Informacje ogólne

 1. Otwarty konkurs grantowy Bliżej Polski. Regranting ma na celu wyłonienie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez organizację pozarządową z Polski i organizację polonijną z zagranicy, nastawionych na pomoc Polonii i Polakom mieszkającym poza granicami Polski w nawiązaniu i wzmacnianiu więzi i bezpośrednich kontaktów zarówno personalnych, jak i instytucjonalnych z Polską jako krajem ojczystym, sprzyjających długotrwałym pobytom i powrotom do Polski. Preferowane będą projekty stymulujące działania społeczeństwa obywatelskiego na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
 2. Zasady udziału w konkursie grantowym, szczegółowy zakres geograficzny i tematyczny, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy ocenie i wyborze ofert, termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu grantowego, zawiera Regulamin Konkursu grantowego Bliżej Polski. Regranting umieszczony na stronie internetowej Fundacji Wolność i Demokracja: www.wid.org.pl. Przed złożeniem wniosku oferent zobowiązany jest się zapoznać z Regulaminem.
 3. Beneficjentami projektu są Polonia i Polacy mieszkający poza granicami Polski na całym świecie.

2. Zakres tematyczny i cele Konkursu grantowego

 1. Działania projektu mają być zgodne z „Rządowym programem współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Dofinansowane mogą zostać projekty i działania sprzyjające nawiązywaniu oraz umacnianiu kontaktów bezpośrednich z Polską przez Polonię i Polaków mieszkających poza granicami Polski na całym świecie.

W ramach Konkursu zostaną wyłonione najlepsze inicjatywy w dwóch kategoriach:

 1. I kategoria: projekty sprzyjające nawiązywaniu oraz umacnianiu kontaktów bezpośrednich z Polską (bez kolonii i obozów), np.:
  • imprezy cykliczne o tematyce polonijnej z udziałem przedstawicieli Polonii
  • wymiana i integracja grup zawodowych, pokoleniowych i kościelnych
  • wizyty studyjne, szkolenia liderskie, pobyty naukowe (nie dotyczy projektów o charakterze gospodarczym czy zawodowym).
 2. II kategoria: projekty sprzyjające umacnianiu więzi z Polską, długotrwałym pobytom oraz powrotom do kraju, np. poprzez:
  • tworzenie struktury przyjęcia społecznego dla osób powracających (kluby i działania stymulujące udział w życiu lokalnym osób powracających, integracja szkolna, środowiskowa, zawodowa)
  • wzmacnianie i rozwój instytucjonalnych kontaktów bezpośrednich w ramach umów o partnerstwie, jak np.: wymiany samorządowe, naukowe lub zawodowe z udziałem środowisk polonijnych
  • wspieranie udziału przedstawicieli Polonii w kursach języka polskiego
  • współpraca szkół i społeczności lokalnych, gdy zaangażowane w działania są nie tylko placówki edukacyjne, ale również inne instytucje z obu miejscowości/stron (tj. z Polski i z zagranicy).

Projekty mogą dotyczyć więcej niż jednego kraju z obszaru kwalifikowanego w Konkursie, pod warunkiem spójności celów, działań i rezultatów dla środowisk z poszczególnych krajów.

3. Finansowanie Konkursu

 1. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
 2. Łączna wartość środków planowanych do rozdysponowania w Konkursie grantowym wynosi
  345 000,00 PLN.
 3. Projekt przewiduje przekazanie grantów na realizację zadania publicznego o wartości
  od 5 000,00 PLN do 30 000,00 PLN.
 4. Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi:
  • Granty małe 9000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
  • Granty duże 30 000,00 PLN ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 
 1. Termin wykorzystania dotacji od 15 czerwca do 15 listopada 2016.
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu należy dostarczyć do biura Fundacji WiD do 10 grudnia 2016 roku do godziny 16.00 (liczy się data dostarczenia sprawozdania do biura).

4. Sposób przygotowania ofert

 1. Do Konkursu będą mogły przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 i 1146) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie niezbędnego, tj. 2-letniego, doświadczenia w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem Konkursu. Warunek ten dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.
 3. Każdy wniosek składany w Konkursie ma być odpowiedzią na potrzeby Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Zasadność realizacji projektu ma być potwierdzona listem intencyjnym od partnera polonijnego. Listy, oprócz wyrażenia formalnej gotowości partnera do udziału w projekcie, powinny również być potwierdzeniem znajomości celów projektu, deklaracją gotowości do jego wspólnej realizacji.
 4. Formularz wniosku można pobrać na stronie: wid.org.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, dostarczyć do Fundacji WiD wersję elektroniczną i papierową wniosku wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie 8.6. Regulaminu Konkursu grantowego. Wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikami należy wysłać na adres mailowy Fundacji WiD: [email protected], podając w tytule maila dopisek „Bliżej Polski. Regranting”.

Wydrukowaną, podpisaną zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upoważnionego pełnomocnika w załączonym do wniosku pełnomocnictwie lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę jego kopii) papierową wersję wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Fundacji WiD.

5. Miejsce i termin składania wniosków

 1. Termin składania wniosków upływa 20 maja 2016 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Miejsce składania wniosków:

Fundacja Wolność i Demokracja

Jerozolimskie 30, lok 14

00-024 Warszawa

z dopiskiem: „Bliżej Polski. Regranting”

 1. O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data przesłania wersji elektronicznej wniosku na maila, nie później niż 20 maja 2016 roku, oraz data nadania (stempla pocztowego) wersji papierowej wniosku nie późniejsza niż 20 maja 2016 roku. Wniosek można też dostarczyć do siedziby Fundacji WiD osobiście.

6. Opis sposobu wyboru ofert oraz warunki realizacji zadania publicznego

Oferty złożone w ramach Konkursu grantowego będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu Konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach Konkursu, zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji WiD po akceptacji wyników przez Senat RP do 20 czerwca 2016 roku.

7. Spotkania informacyjne w sprawie Konkursu

Fundacja Wolność i Demokracja zorganizuje spotkania informacyjne na temat zasad uczestnictwa w Konkursie i sposobu przygotowania ofert konkursowych. Informacja o miejscu i terminach spotkań zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji WiD.

8. Sposób przekazywania informacji

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu grantowego prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected].

Koordynator projektu: Julia Savelieva tel. +48 22 628 85 05

Do pobrania:

Regulamin

 Załącznik do regulaminu nr. 1 – formularz oferty

Załącznik do regulaminu nr. 2 – oświadczenie

Załącznik do formularza nr. 1 – tabele budżetowe


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicągodlo_z podpisem SENAT