„Stypendia dla czynnych nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na ukraińskich polonistykach”

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019)

 

Oferta przeznaczona jest dla czynnych nauczycieli, którzy podnoszą (lub planują w najbliższym czasie podnieść) swoje kwalifikacje w ramach studiów doktoranckich, studiów podyplomowych lub innych form podwyższenia kwalifikacji.

 

Przewidziano 5 miejsc.

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie od lipca.

 

REGULAMIN

  1. Programy przeznaczony są wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia, w pierwszej kolejności deklarujących się posiadaniem Karty Polaka.
  2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do danych projektów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
  3. Kandydaci załączają informacje o swojej aktualnej lub planowanej drodze podwyższenia kwalifikacji oraz o kosztach z tym związanych (dojazd, zakwaterowanie, druk, zakup książek itd.).
  4. Termin zgłoszenia do programów: 30 VI 2019 r.
  5. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
  6. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową.
  7. Odbiór stypendium (i podpisanie umowy stypendialnej) jest możliwe tylko na indywidualnych spotkaniach z koordynatorem Projektu. Terminy spotkań będą ogłaszane na stronie Projektu (Platforma Dobrych Praktyk): http://platformadobrychpraktyk.wid.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/ogloszenia-i-komunikaty/
  8. Stypendysta zobowiązany jest do przekazania Fundacji WiD sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego w 2019 roku – do 15 XII 2019 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY