„Stypendia studenckie”

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019)

 

Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności związanych ze studiami polonistycznymi.

 

Oferta przeznaczona jest dla studentów polonistyk na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2018/2019.

 

Przewidziano 25 miejsc.

 

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie od lipca 2019.

 

REGULAMIN

programu  „Stypendia studenckie”:

 

  1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia, w pierwszej kolejności deklarujących się posiadaniem Karty Polaka. W wyjątkowych wypadkach – przy wolnych miejscach – możliwe jest inne poświadczenie polskiego pochodzenia.
  2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
  3. Kandydaci dołączają do zgłoszenia plan rozwoju, np. zakup literatury (konkretne pozycje), wzięcie udziału w konferencji, szkoleniu, warsztatach, szkole letniej, egzaminach certyfikatowych z jpjo (lub innych) itp. Zadeklarowany plan rozwoju należy zrealizować do końca listopada 2019 r.
  4. Termin zgłoszenia do programów: 30 VI 2019 r.
  5. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
  6. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową.
  7. Odbiór stypendium (i podpisanie umowy stypendialnej) jest możliwe tylko na indywidualnych spotkaniach z koordynatorem Projektu. Terminy i miejsca spotkań będą ogłaszane na stronie Projektu (Platforma Dobrych Praktyk): http://platformadobrychpraktyk.wid.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/ogloszenia-i-komunikaty/ . W tym roku przewidziano zwrot kosztów podróży po odbiór stypendiów.
  8. Stypendysta zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z realizacji stypendium w 2019 roku. Sprawozdanie przekazuje drogą elektroniczną lub inną do 15 grudnia 2019 roku.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY