Wiedzieć więcej to uczyć lepiej

Warsztatami w Iwano-Frankiwsku i Winnicy Fundacja Wolność i Demokracja rozpoczęła tegoroczny cykl szkoleń dla nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach sobotnio-niedzielnych.

W Iwano-Frankiwsku w dniach 29 września – 1 października Fundacja zorganizowała szkolenie Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego uczniów na różnych poziomach edukacyjnych”. Jego celem było – jak powiedziała Lilia Luboniewicz, sekretarz zarządu Fundacji Wolność i Demokracja i koordynatorka projektu –przekazanie polskiego doświadczenia we wprowadzaniu i stosowaniu aktywizujących metod nauczania języka ojczystego.
Słuchaczy przekonywano, że na proces efektywnego uczenia się ogromny wpływ ma pozytywna atmosfera towarzysząca nauce. Lepsze wyniki w nauczaniu można osiągnąć poprzez wciągnięcie ucznia do procesu dydaktycznego, uczynienie go współuczestnikiem tego procesu. Traktowanie ucznia jak partnera służy upodmiotowieniu go i jednocześnie wyzwala w nim aktywność.
W szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli polskich szkół sobotnio-niedzielnych oraz uczących języka polskiego jako obcego w szkołach stacjonarnych m.in. w Kijowie, Lwowie, Iwano-Frankiwsku, Kropiwnickim, Odessie, Użhorodzie. Warsztaty prowadzili doświadczeni trenerzy Zofia Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery.
Z kolei w Winnicy w dniach 25-26 sierpnia odbyło się szkolenie „Świadomość językowa i kulturowa w praktyce nauczania języka polskiego poza Polską”. Jego adresatem byli nauczyciele poloniści ze szkół ogólnokształcących i sobotnio-niedzielnych działających w obwodzie winnickim.
W programie znalazły się warsztaty z zakresu metodyki nauczania języka polskiego. W trakcie ponad 17 godzin zajęć teoretycznych, a przede wszystkim praktycznych nauczyciele poznawali metody aktywizujące w nauczaniu polskiego, uczyli się twórczego podejścia do prowadzenia lekcji, wprowadzania urozmaiconych form jak zabawy, edukacja przez ruch, inspiracje polskimi tekstami literackimi. Otrzymali także metodyczne rekomendacje w nauczaniu języka polskiego na Ukrainie.

Zajęcia prowadziły trenerki z Polski prof. Beata Obsulewicz-Niewińska i Małgorzata Małyska oraz Ludmiła Kowalenko z Winnickiej Akademii Kształcenia Ustawicznego i Maria Kozyrska z Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”.
Warsztaty mają pomóc przede wszystkim nauczycielom szkół sobotnio-niedzielnych, którzy potrzebują wyjątkowego wsparcia. Szkoły te istnieją od niedawna – zaczęły powstawać po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Tworzyły je, i nadal tworzą, organizacje polskie lub parafie rzymskokatolickie na terenach zamieszkanych przez mniejszość polską, wśród której znajomość języka polskiego jest znikoma. Powstanie tych placówek było odpowiedzią na odradzanie się ducha polskiego i zapotrzebowanie na naukę języka przez Polaków od wielu dziesięcioleci pozbawionych polskiej edukacji. Szkoły te działają w oparciu o zasadę dobrowolności, więc ich oferta musi być szczególnie atrakcyjna. Są niezwykle zróżnicowane tak pod względem wielkości – liczą od 14 do 528 – jak i wieku uczniów. Nauczyciel w takiej placówce ma w jednej klasie i dzieci, i dorosłych, w dodatku reprezentujących różny poziom znajomości polskiego. Szkoły te borykają się z wieloma problemami, od lokalowych przez brak sprzętu po niezaspokojenie potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Wychodząc im naprzeciw, Fundacja proponuje nauczycielom bogatą ofertę w zakresie doskonalenia zawodowego.


Zadanie “Biało-czerwone ABC. Program doskonalenia nauczycieli na Ukrainie” jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.