Procedura otrzymania Karty Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Przyznawana osobom, które nie posiadają obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Polaka nie uprawnia do przekraczania granicy lub osiedlenia się na terytorium Polski.

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

  • osoba, która udokumentuje pochodzenie polskie – co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej,
  • przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz kultury i historii polskiej.
Starając się o Kartę Polaka musisz się wykazać podstawową znajomością języka polskiego oraz znajomością i kultywowaniem polskich tradycji i zwyczajów.

Jak złożyć wniosek o Kartę Polaka?

  • Umówić się na wizytę w dowolny urzędzie wojewódzkim na terenie Polski.
  • Wypełnić wniosek i dołączyć wymagane dokumenty. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
  • W przypadku składania wniosku na Kartę Polaka dla niepełnoletniego dziecka jest wymagana obecność obojga rodziców lub pisemne oświadczenie nieobecnego rodzica.

Uprawnienia wynikające z Karty Polaka:

  • otrzymanie bezpłatnej rocznej wizy krajowej
  • podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
  • edukacja w polskich szkołach i uczelniach, z zachowaniem prawa do ubiegania się o stypendia przewidziane dla cudzoziemców
  • korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych
  • ulgi w transporcie kolejowym, bezpłatny wstęp do muzeów państwowych

 

Kliknij tutaj aby pobrać nasz informator z rozpiską Wojewódzkich Urzędów do spraw Cudzoziemców ze szczegółowymi informacjami (link)

Masz więcej pytań, skontaktuj się z naszym Punktem pomocowo-konsultacyjnym w ramach projektu “Pomoc Polakom z Ukrainy”:

napisz  na adres: [email protected]

lub zadzwoń na infolinię: +48 518 254 853, +48 519 023 817  (infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00)

Jeżeli nie możesz się dodzwonić lub chcesz umówić się na wizytę osobiście w punkcie warszawskim wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, kliknij tutaj