Procedura otrzymania pobytu stałego

Kto może otrzymać kartę stałego pobytu?

 • posiadacze Karty Polaka, którzy zamierzają osiedlić się na terytorium RP na stałe
 • osoby o polskim pochodzeniu, którzy zamierzają osiedlić się na terytorium RP na stałe
 • małoletnie dziecko polskiego obywatela
 • małżonek obywatela RP
 • cudzoziemiec, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Jak złożyć wniosek o kartę stałego pobytu?

 • osobiście w odpowiednim urzędzie wojewódzkim, lub wysłać pocztą na adres lub w biurze podawczym.
 • Wypełnić wniosek i dołączyć wymagane dokumenty w języku polskim w oryginałach, odpowiednio uwierzytelnionych kserokopiach lub w kserokopiach wraz z oryginałami do wglądu. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku posiadania ważnej Karty Polaka do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu;
 • dokumenty wskazujące zamiar osiedlenia się w Polsce na stałe;
 • dokumenty potwierdzające ewentualne poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe, np. umowy najmu lub akt własności lokalu na terytorium RP oraz obowiązujące aktualnie;
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP;
 • dokumenty potwierdzające odbywanie lub ukończenia studiów;
 • dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków rodziny z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo.
Posiadacz Karty Polaka zamierzający osiedlić się na terytorium Polski na stałe, jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

 

Kliknij tutaj aby pobrać nasz informator z rozpiską Wojewódzkich Urzędów do spraw Cudzoziemców ze szczegółowymi informacjami (link)

 

Masz więcej pytań, skontaktuj się z naszym Punktem pomocowo-konsultacyjnym w ramach projektu “Pomoc Polakom z Ukrainy”:

napisz  na adres: [email protected]

lub zadzwoń na infolinię: +48 518 254 853, +48 519 023 817  (infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00)

Jeżeli nie możesz się dodzwonić lub chcesz umówić się na wizytę osobiście w punkcie warszawskim wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, kliknij tutaj