Przyznanie obywatelstwa

NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ PREZYDENTA RP

Kto może starać się o nadanie obywatelstwa polskiego przez prezydenta RP?
Osób, które chcą uzyskać obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta RP.

Jak złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP?

  • Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o nadanie obywatelstwa polskiego składasz osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego dla miejsca stałego zamieszkania wojewody lub polskiego konsula.
  • Dokumenty załączone do wniosku składasz w oryginałach lub w postaci uwierzytelnionych kopii.

Gdzie złożyć wniosek?

W siedzibie Urzędu po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty lub pocztą do właściwego wojewódzkiego urzędu ds. cudzoziemców.
Dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub polskiego konsula.
Rozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawach obywatelstwa mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu.
Osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym mogą złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wyłącznie za pośrednictwem właściwego miejscowo polskiego konsula. 

UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO

Kto może starać się o uznanie za obywatela polskiego przez wojewodę?

  • Osoby, które chcą nabyć obywatelstwo polskie w drodze uznania przez właściwego wojewodę ze względu na miejsce zamieszkania i spełniają warunki wskazane w art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.
  • Cudzoziemiec przebywający nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, który uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka. Ważność paszportu lub dokumentu podróży oraz karty pobytu nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili składania wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

W siedzibie Urzędu wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty lub pocztą do właściwego wojewódzkiego urzędu ds. cudzoziemców, lub w biurze podawczym.
Dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub polskiego konsula.
Uwaga! W danym przypadku niezbędne jest dołączenie urzędowo poświadczenie znajomości języka polskiego.

 

Kliknij tutaj aby pobrać nasz informator z rozpiską Wojewódzkich Urzędów do spraw Cudzoziemców ze szczegółowymi informacjami (link)

 

Masz więcej pytań, skontaktuj się z naszym Punktem pomocowo-konsultacyjnym w ramach projektu “Pomoc Polakom z Ukrainy”:

napisz  na adres: [email protected]

lub zadzwoń na infolinię: +48 518 254 853, +48 519 023 817  (infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00)

Jeżeli nie możesz się dodzwonić lub chcesz umówić się na wizytę osobiście w punkcie warszawskim wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, kliknij tutaj