„Stypendia stażowe dla naukowców”

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019)

Oferta przeznaczona jest dla naukowców pracujących na ukraińskich polonistykach, którzy mają potrzebę wyjazdu do Polski w celu kontynuowania pracy naukowej (konsultacje, wizyty w bibliotekach, zakup literatury, udział w zajęciach i in.).
Program indywidualnego stażu może być łączony z innymi pobytami w Polsce, również z innymi stażami.
Przewidziano 5 miejsc.
Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie od lipca.

REGULAMIN

  1. Wszystkie programy przeznaczone są wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia, w pierwszej kolejności deklarujących posiadanie Karty Polaka.
  2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do danych projektów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
  3. Kandydaci załączają plan stażu.
  4. Termin zgłoszenia do programów: 30 VI 2019 r.
  5. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
  6. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.
  7. Odbiór stypendium (i podpisanie umowy stypendialnej) jest możliwe tylko na indywidualnych spotkaniach z koordynatorem Projektu. Terminy spotkań będą ogłaszane na stronie Projektu (Platforma Dobrych Praktyk): http://platformadobrychpraktyk.wid.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/ogloszenia-i-komunikaty/
  8. Stypendysta zobowiązany jest do przekazania Fundacji WiD sprawozdania z realizacji stażu w 2019 roku – do 15 XII 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY