Wizyty edukacyjne w Polsce

Warszawskie Lato z Polską – Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski

Tym projektem, rozpoczętym w 2015 roku Fundacja wychodzi naprzeciw potrzebie podnoszenia znajomości języka polskiego oraz wiedzy o historii i geografii Polski wśród najmłodszych przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie. Nie pierwszy raz zresztą. Na zaproszenie Fundacji od kilku lat do Polski przyjeżdżają grupy polskiej młodzieży z Kresów, by doskonalić znajomość języka przodków. Ostatnio, na przełomie 2014/2015 roku, WiD zorganizowała pobyt w Polsce dla ponad 300 uczniów wraz z nauczycielami, nastawiony na naukę polskiego. Opanowanie języka przodków i poznanie kraju pochodzenia to wszak niezbędne elementy budowania tożsamości narodowej, poczucia przynależności do narodu polskiego.

Znajomość polszczyzny nie jest wśród mniejszości polskiej zamieszkującej Ukrainę, Białoruś, Litwę i Łotwę powszechna. Mówienie po polsku było przez lata tępione, spychało na margines. Za naukę pacierza w języku przodków można było trafić do więzienia. Dlatego zaniedbania w tej dziedzinie są ogromne. Powstają co prawda szkoły i punkty nauczania z językiem polskim, ale jest ich ciągle za mało. Fundacja projektem Warszawskie Lato z Polską próbuje wesprzeć je w ich działalności, wychodząc z założenia, że najefektywniej uczy się danego języka w kraju, w którym jest on językiem ojczystym.

Projektem zostaną objęte dzieci i młodzież polonijna w wieku od 10 do 18 lat z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy (218 osób). Będą to uczniowie polskich szkół stacjonarnych, szkół sobotnio-niedzielnych i punktów nauczania języka polskiego. W ramach 10-dniowego pobytu w Warszawie będą wspólnie z dziećmi i młodzieżą ze szkół warszawskich brać udział w zajęciach sportowych, warsztatach plastycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych, chodzić do muzeów, teatrów, na basen, do zoo. Poza poznawaniem stolicy Polski są przewidziane wycieczki do miejsc ciekawych i ważnych z punktu widzenia zaznajamiania się z polskim dziedzictwem narodowym.


I turnus


II turnus


III turnus


IV turnus


V turnus


Przy okazji wspólnych zajęć polska młodzież ze Wschodu będzie miała okazję doskonalić język ojczysty. Kontakt z żywym językiem przyczyni się do wzbogacenia u uczestników wyjazdu słownictwa polskiego, poprawy właściwej wymowy, umiejętności komunikacyjnych. Innym ważnym aspektem ich pobytu w kraju przodków jest możliwość nawiązania kontaktów i dobrych relacji z rówieśnikami z Polski, co w przyszłości może zaowocować dobrymi kontaktami między Polską a Ukrainą, Białorusią, Litwą i Łotwą, przyjaźnią między naszymi narodami.

Spotkania integracyjne, bogaty program: zwiedzanie zabytków, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, ma według inicjatorów projektu polepszyć u polskiej młodzieży ze Wschodu rozeznanie nie tylko w historii i kulturze polskiej, ale przyczynić się do poszerzenia ich wiedzy ogólnej. Sprawić, że wrócą do swych szkół mądrzejsi i bardziej pewni siebie.

Fundacja ma nadzieję, że po powrocie do krajów zamieszkania uczestnicy projektu będą dumni z tego, że są Polakami, będą chcieli aktywnie włączać się w działalność miejscowych polskich organizacji, i że z  ich wyższych kompetencji językowych będą korzystali inni Polacy z ich środowisk.

Koordynator projektu: Antoni Ciunowicz


Projekt „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

MEN małe