Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą

JA- LIDER. OBÓZ EDUKACYJNY DLA ANIMATORÓW ŚRODOWISK POLSKICH ZA GRANICĄ – 2017 ROK

Podczas realizacji projektu “JA- Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z umową dotacji nr MEN/2016/DSWM/534  na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja  Warszawę odwiedziło 60 młodych liderów polonijnych z różnych części Ukrainy, a mianowicie z Dniepra, Beresteczka, Gródka Podolskiego, Browarów, Łanowic, Kijowa, Iwano- Frankiwska. Projekt miał na celu  rozwój postaw liderskich i obywatelskich wśród młodych liderów  polonijnych oraz promocję Polski, a szczególnie Warszawy jako Stolicy Państwa. Uczestnicy projektu spędzili łącznie 14 dni w Polsce w tym 6 w Warszawie, poświęcając swój czas na zwiedzanie miasta, poznanie jego historii, zabytków, kultury, podczas projektu młodzież odwiedziła : Muzeum Powstania Warszawskiego, CKN,  Centrum Kopernik, Bibliotekę Uniwersytecką, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, obejrzeli Laserowy Pokaz Fontann. Młodzież nawiązała kontakt z uczniami Szkół warszawskich.  Po powrocie do domu uczestnicy warsztatów we współpracy z gronem pedagogicznym w placówce oświatowej, z której zostali oddelegowani zrealizowali 7 miniprojektów o charakterze edukacyjnym  na rzecz miejscowych Polaków:

  1. “Beresteczko VS Krystynopol” –  Beresteczko,
  2. “Odnowienie przystanku w Łanowicach w barwach polskich i ukraińskich” – Łanowice,
  3. Gra terenowa “Legendarny Stanisławów” w Iwano-Frankiwsku,
  4. “Gniazdo polskie w Browarach” –  Browary,
  5. Warsztaty “Polska już blisko” w Dnieprze,
  6. “Nocne tajemnice szkoły” – Gródek,
  7. “Polski Kijów” – Kijów.

Realizacja miniprojektów przyczyniła się do promocji Polski i budowania pozytywnego wizerunku Polski w co najmniej 7 środowiskach polonijnych.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotacja w wysokości 80 000,00 zł

 

ZAPRASZAMY na Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą 2019 

 

Przekonanie, że kształtowanie umiejętności liderskich i postaw obywatelskich młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej na Ukrainie wzmocni potencjał polskiej społeczności i wpłynie na poprawę jej pozycji w środowiskach lokalnych, stało się powodem zainicjowania projektu, którego realizację Fundacja rozpoczęła w 2014 roku.

Potrzeba wzmocnienia polskich środowisk płynie z diagnozy ich sytuacji społecznej. Polacy na Ukrainie, jak się okazuje, mają na ogół niski status społeczny i materialny, a kolejne pokolenia niejako dziedziczą go. Wynika to m.in. z konsekwentnie realizowanej przez kolejne władze polityki, nieprzychylnej wobec mniejszości narodowych. Ten stan mogą zmienić młodzi ludzie.

Projekt jest zatem adresowany do młodzieży w wieku 15-18 lat, która już wykazała się w swoich środowiskach aktywnością. Ma na celu kształtowanie u młodych Polaków postaw liderskich i obywatelskich, które będą mogły być wykorzystane w działalności polskich organizacji społecznych, przygotowanie przyszłych liderów środowisk polskich.

W ramach projektu do Polski zapraszamy kilkudziesięcioosobowe grupy młodzieży polskiego pochodzenia (w 2014 było to 30 osób, w 2015 49 osób), rekrutujące się spośród najzdolniejszych uczniów szkół sobotnio-niedzielnych i punktów nauczania języka polskiego. W roku 2016 na obozy edukacyjne do Polski przyjechało łącznie 60 młodych liderów reprezentujących 7 środowisk polonijnych na Ukrainie. Młodzież ta po powrocie do miejsca zamieszkania ma za zadanie realizację polonijnych miniprojektów edukacyjnych na rzecz lokalnej mniejszości polskiej.

Warsztaty obejmują: szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu technik liderskich, pracę w grupie metodą projektową, zarządzanie projektem społecznym, sposoby pozyskiwania środków finansowych i nawiązywania współpracy w środowisku, gry edukacyjne, doskonalenie języka polskiego, zapoznanie się z polskim doświadczeniem aktywności społecznej i wolontariatu. Są organizowane spotkania z przedstawicielami polskich środowisk młodzieżowych, aktywnie zaangażowanych w życie lokalnej społeczności. A także wycieczki edukacyjno-poznawcze do ważnych dla polskiej historii i kultury miejsc. Wyjazdy te umożliwiają młodym Polakom z Ukrainy zapoznać się z dziedzictwem narodowym kraju ich przodków, instytucjami naukowymi i ustawodawczymi (Sejm RP).

 

 


Edycja 2014 – relacja


Edycja 2015 – relacja


 Edycja 2016 – relacja


 Edycja 2017 – relacja


Edycja 2018 – relacja


Zdaniem pomysłodawców projektu udział w warsztatach i pobyt w Polsce pomoże przygotować młodzież polskiego pochodzenia do odgrywania ról przywódczych poprzez podniesienie ich kompetencji w tym względzie, podbudować i zainspirować ją do dalszego rozwoju i aktywnego działania. Tak, by po powrocie do kraju została ambasadorem polskości w środowiskach lokalnych na Ukrainie.

Koordynator projektu: Łazarz Kapaon


 

Projekt „Ja – LIDER. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”