Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą

 

ZAPRASZAMY na Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą 2019 

 

Przekonanie, że kształtowanie umiejętności liderskich i postaw obywatelskich młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej na Ukrainie wzmocni potencjał polskiej społeczności i wpłynie na poprawę jej pozycji w środowiskach lokalnych, stało się powodem zainicjowania projektu, którego realizację Fundacja rozpoczęła w 2014 roku.

Potrzeba wzmocnienia polskich środowisk płynie z diagnozy ich sytuacji społecznej. Polacy na Ukrainie, jak się okazuje, mają na ogół niski status społeczny i materialny, a kolejne pokolenia niejako dziedziczą go. Wynika to m.in. z konsekwentnie realizowanej przez kolejne władze polityki, nieprzychylnej wobec mniejszości narodowych. Ten stan mogą zmienić młodzi ludzie.

Projekt jest zatem adresowany do młodzieży w wieku 15-18 lat, która już wykazała się w swoich środowiskach aktywnością. Ma na celu kształtowanie u młodych Polaków postaw liderskich i obywatelskich, które będą mogły być wykorzystane w działalności polskich organizacji społecznych, przygotowanie przyszłych liderów środowisk polskich.

W ramach projektu do Polski zapraszamy kilkudziesięcioosobowe grupy młodzieży polskiego pochodzenia (w 2014 było to 30 osób, w 2015 49 osób), rekrutujące się spośród najzdolniejszych uczniów szkół sobotnio-niedzielnych i punktów nauczania języka polskiego. W roku 2016 na obozy edukacyjne do Polski przyjechało łącznie 60 młodych liderów reprezentujących 7 środowisk polonijnych na Ukrainie. Młodzież ta po powrocie do miejsca zamieszkania ma za zadanie realizację polonijnych miniprojektów edukacyjnych na rzecz lokalnej mniejszości polskiej.

Warsztaty obejmują: szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu technik liderskich, pracę w grupie metodą projektową, zarządzanie projektem społecznym, sposoby pozyskiwania środków finansowych i nawiązywania współpracy w środowisku, gry edukacyjne, doskonalenie języka polskiego, zapoznanie się z polskim doświadczeniem aktywności społecznej i wolontariatu. Są organizowane spotkania z przedstawicielami polskich środowisk młodzieżowych, aktywnie zaangażowanych w życie lokalnej społeczności. A także wycieczki edukacyjno-poznawcze do ważnych dla polskiej historii i kultury miejsc. Wyjazdy te umożliwiają młodym Polakom z Ukrainy zapoznać się z dziedzictwem narodowym kraju ich przodków, instytucjami naukowymi i ustawodawczymi (Sejm RP).

 

 


Edycja 2014 – relacja


Edycja 2015 – relacja


 Edycja 2016 – relacja


 Edycja 2017 – relacja


Edycja 2018 – relacja


Zdaniem pomysłodawców projektu udział w warsztatach i pobyt w Polsce pomoże przygotować młodzież polskiego pochodzenia do odgrywania ról przywódczych poprzez podniesienie ich kompetencji w tym względzie, podbudować i zainspirować ją do dalszego rozwoju i aktywnego działania. Tak, by po powrocie do kraju została ambasadorem polskości w środowiskach lokalnych na Ukrainie.

Koordynator projektu: Łazarz Kapaon


 

Projekt „Ja – LIDER. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”