Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Zdołbunowa na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, w Zdołbunowie, zostało wypłaconych 9 jednorazowych wypłat dla osób starszych i przewlekle chorych. Dodatkowo zostało wypłaconych 10 zapomóg specjalnych dla osób szczególnie chorych (niepełnosprawności, zespół Downa, hydrocefalia). Zadanie realizowała komisja charytatywna powołana przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej. Wolontariusze i działacze przygotowali zapomogi, pomogli beneficjentom w przygotowaniu dokumentów, zorganizowali przestrzeń do wypłacania środków i wspierali beneficjentów rozmową i dobrym słowem.

Partner: Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej

Liczba osób objętych pomocą: zostały wydane jednorazowe wypłaty dla 9 osób starszych i przewlekle chorych. Dodatkowo zostało wypłaconych 10 zapomóg specjalnych dla osób szczególnie chorych (niepełnosprawności, zespół Downa, hydrocefalia).

 

Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021