Stypendia doktoranckie

Oferta przeznaczona jest dla studentów studiów doktoranckich polonistycznych (językoznawczych lub literaturoznawczych) na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2016/2017 lub studentów eksternistycznych, których prace doktorskie są w zaawansowanym stanie.

Przewidziano 5 miejsc.

Stypendium wynosi 2000 zł. Wypłacane będzie od lipca.

Regulamin:

 1. Program przeznaczony jest dla osób polskiego pochodzenia, w pierwszej kolejności deklarujących posiadanie Karty Polaka.
 2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do projektu według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Kandydaci dołączają do zgłoszenia plan rozwoju, np. zakup literatury (konkretne pozycje), wzięcie udziału w konferencji, egzaminach certyfikatowych z jpjo (lub innych), pokrycie kosztów związanych z przewodem doktorskim (np. druk, wyjazdy na konsultacje z promotorem, opłaty urzędowe i in.) itp.
 4. Termin zgłoszenia do programu: 30 VI 2017 r.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium w ramach programu „Stypendia doktoranckie”

(Projekt „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja”)

 

 1. Stypendyści wybrani są na podstawie złożonych dokumentów (w tym planu rozwoju) przez Komisję Fundacji „Wolność i Demokracja”.
 2. Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności związanych z polonistycznymi studiami doktoranckimi.
 3. Stypendysta otrzymuje stypendium po 1 lipca 2017 r.
 4. Stypendium wynosi 2000 zł.
 5. Stypendysta przeznacza stypendium na potrzeby związane ze studiami doktoranckimi na ukraińskiej polonistyce – według przygotowanego planu indywidualnego rozwoju przedłożonego w Konkursie, np. zakup literatury, wzięcie udziału w konferencji, egzaminach certyfikatowych z jpjo (lub innych), pokrycie kosztów związanych z przewodem doktorskim (np. druk, wyjazdy na konsultacje z promotorem, opłaty urzędowe i in.) itp.
 6. Do końca listopada stypendysta przesyła krótką informację o realizacji planu indywidualnego rozwoju.
 7. Stypendysta nie jest zobowiązany do szczegółowego rozliczenia stypendium.
 8. Stypendysta deklaruje swą pomoc przy dalszej realizacji Projektu, np. przy zbieraniu informacji o formach kształcenia polonistycznego na Ukrainie.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 roku