Stypendia stażowe dla naukowców

Oferta przeznaczona jest dla naukowców pracujących na polonistykach na uczelniach ukraińskich, którzy muszą wyjechać do Polski w celu kontynuowania pracy naukowej (konsultacje, wizyty w bibliotekach, zakup literatury, udział w zajęciach i in.). Program indywidualnego stażu może być łączony z innymi pobytami w Polsce, także z innymi stażami.

Przewidziano 5 miejsc.

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie od lipca.

Regulamin

 1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia deklarujących posiadanie Karty Polaka.
 2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do projektu według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Kandydaci załączają plan stażu.
 4. Termin zgłoszenia do programu: 30 VI 2017 r.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium w ramach programu „Stypendia stażowe dla naukowców”

(Projekt „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja”)

 

 1. Stypendyści wybrani są na podstawie złożonych dokumentów (w tym planu stażu) przez Komisję Fundacji „Wolność i Demokracja”.
 2. Stypendysta otrzymuje stypendium po 1 lipca 2017 r.
 3. Stypendium wynosi 1000 zł.
 4. Stypendysta przeznacza stypendium na potrzeby związane z pracą naukową na ukraińskiej polonistyce – według przygotowanego planu stażu przedłożonego w Konkursie.
 5. Po odbyciu stażu stypendysta przedstawia Fundacji krótkie sprawozdanie z odbycia stażu: z podaniem jego terminu, miejsca, przebiegu (co stypendysta robił w czasie stażu, np. konsultacje, udział w konferencjach, wizyty w bibliotekach, zakup wydawnictw naukowych itd.)
 6. Stypendysta nie jest zobowiązany do szczegółowego rozliczenia stypendium.
 7. Stypendysta deklaruje swą pomoc przy dalszej realizacji Projektu, np. przy zbieraniu informacji o formach kształcenia polonistycznego na Ukrainie.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 roku