Fundacja Wolność i Demokracja

Nowy rok szkolny w polskiej szkole w Złoczowie

12eee

3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Sobotniej Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie.

W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odprawiona została msza święta w intencji kierownictwa szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Po nabożeństwie poświęcone zostały przybory szkolne.
Po zakończeniu mszy św. dzieci i rodzice udali się do Domu Polskiego, gdzie odśpiewano hymny Ukrainy i Polski i uroczyście powitano ich. Dla zebranych zaśpiewał zespół Bijące Serduszka pod kierownictwem Luby Muryn.
Następnie nauczyciele i dyrekcja odczytali fragment powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęto przyjmowanie dokumentów kandydatów do klasy I. Jeszcze nigdy nie było tak wielu chętnych do nauki języka polskiego. Przyjęto 69 uczniów, których podzielono na trzy grupy nauczania.
Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie jest współfinansowana w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

12eee12ff 12ww

 

 

 

Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie

Podejmując się w 2015 roku realizacji tego projektu, Fundacja WiD kierowała się potrzebą wykształcenia młodych polskich kadr naukowych, które prowadziłyby badania nad szeroko rozumianą polskością w aspekcie m.in. językowym, kulturowym, historycznym, społecznym, geograficznym. By to osiągnąć, Fundacja postanowiła wesprzeć działalność katedr polonistycznych na uniwersytetach ukraińskich i lektoratów języka polskiego na uczelniach Ukrainy, na których kształcą się kadry naukowe, a także instytucji naukowych zajmujących się promocją kultury polskiej.

Bezpośrednimi adresatami projektu są pracownicy naukowi polonistyk na Ukrainie, studenci tych polonistyk i lektorzy języka polskiego. Ich ogólną liczbę szacuje się na 1000 osób.

Projekt zakłada koordynację działań naukowych poszczególnych polonistyk związanych z utrwalaniem śladów polskości na Ukrainie; zapisem obecnego stanu polskich fenomenów kulturowych: języka (w tym dialektów, reliktów gwar), kultury ludowej, tradycji, obyczajów, osobliwych zjawisk społecznych; włączenie w te działania ośrodków, w których istnieje prężne nauczanie języka polskiego w ramach lektoratów, w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych nad polszczyzną na Ukrainie; wsparcie tych badań poprzez pomoc finansową (stypendia, honoraria dla badaczy, doktorantów, recenzentów itd.); doposażenie polonistyk w pomoce naukowe; wsparcie stypendialne dla studentów oraz organizację konferencji naukowej na zakończenie projektu.

Nawiązanie ścisłej współpracy między ośrodkami polonistycznymi, wspólne badania naukowe, stworzenie pracownikom naukowym polonistyk możliwości odbycia staży naukowych, udziału w międzynarodowych konferencjach i druku w prestiżowych pismach naukowych znacząco poprawią kondycję polskiej myśli polonistycznej.

Dodatkową korzyścią płynącą ze wsparcia katedr języka polskiego będzie wzmocnienie ich pozycji wśród ukraińskich placówek badawczych, co w efekcie może podnieść prestiż środowiska polskiego i stanie się przestrzenią realizacji polskiego interesu narodowego na Ukrainie.

Projektem objęte są dwie polonistyki (Katedra Polonistyki Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Katedra Filologii Polskiej na Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie), pięć instytucji naukowych zajmujących się językiem polskim i kulturą polską, 10 stypendystów – młodych pracowników naukowych oraz 30 studentów polonistycznych studiów podyplomowych, 20 uczestników konferencji. Niemniej zasięg oddziaływania projektu jest znacznie szerszy – obecnie powstaje ogólnoukraińska sieć współpracy naukowej między poszczególnymi ośrodkami, trwa opracowywanie dotychczasowego dorobku poszczególnych ośrodków, tworzenie mapy działań naukowych poprzez zebranie rozproszonych dotychczas osiągnięć, publikacji i prac w jednym miejscu, dostępnym m.in. w Internecie.

Następnym krokiem będzie przyznanie stypendiów dla naukowców oraz rozpoczęcie przygotowań do organizacji konferencji naukowej. Niebawem rozpocznie się przekazywanie środków na doposażenie polonistyk i innych instytucji naukowych w meble, sprzęt techniczny, książki, multimedia oraz organizacja konferencji naukowej.

Partnerzy projektu: Katedra Filologii Polskiej na Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie, Centrum Polonistyczne (polonistyka) na Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie.

Artykuły:

Miejsce ukraińskich polonistyk zagranicznych w globalnym systemie kształcenia polonistycznego

Kompetencja leksykalna młodych użytkowników języka polskiego na Ukrainie zachodniej

Działalność polskich organizacji na Zaporożu w perspektywie konfliktu na wschodzie Ukrainy

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДІВ ПАВЛИНА СВЄНЦІЦЬКОГО

ПОЛЯКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914-1918 РР.)

ЦІННІСНА ПІДТРИМКА ЛІТЕРАТУРНО ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ (НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ОСЕРЕДКІВ)

АНТИТУРЕЦЬКА ПОЛЬСЬКОМОВНА ПРОЗА XVII СТ.: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПРОТЯГОМ ХІХ СТ.: ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ

МОВНИЙ ОБРАЗ РОСІЙСЬКО–УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ 2014-2015 РР. У ПОЛЬСЬКИХ МЕДІА

ПОЛЬСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ: СПРОБА МЕНТАЛЬНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ


Koordynator projektu: Jerzy Kowalewski

 

 • ico1

  Pomoc Polakom

  na Wschodzie

  PROJEKTY

  Tropem wilczym

  Bieg Pamięci Wyklętych

  ico2

  Platforma

  Dobrych Praktyk

  PARTNERZY: